Xin những người xem kinh này rồi truyền cho người khác được biết.

BẠCH Y THẦN CHÚ
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha.
(Đọc 3 lần)
TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN
Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, tu ma rị, ta bà ha.
(Đọc 3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN
Nam mô tam mãn đà, một đà nẩm án độ rô độ rô, địa vỉ ta bà ha.
(Đọc 3 lần)
Nam mô A Di Đà Phật ( đọc 3 lần, 3 lạy)
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát ( đọc 3 lần, 3 lạy)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( đọc 3 lần, 3 lạy)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( đọc 3 lần, 3 lạy)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( đọc 3 lần, 3 lạy)
Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ( đọc 3 lần, 3 lạy)
BẠCH Y QUAN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát
(Đọc 3 lần)
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
đát chỉ đá, ám dà la phạt đá, dà la phạt đá, dà ha phạt đá, la dà phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.
CHUNG
KINH CỨU KHỔ
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bá thiên vạn ức Phật hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù năng cứu trọng bệnh năng cứu tam tai bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhứt thân ly khỏi nạn, tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khỏi nạn. Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, xử nhơn vô ác tâm, linh nhơn thân đắc độ, hồi quang bồ tát hồi thiên bồ tát a nậu đại thiên vương chánh diện bồ tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh tì kheo quan sự đắc tán tụng, sự đắc ưu. Chư vị bồ tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử ( họ tên tuổi) và tất cả chúng sinh nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quán Thế Âm anh lạc bất tu giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết:
Kim Bà Kim Bà Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đà Ra Ni Đế Ni Ha Ra Đế, Tỳ Lê Nể Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càng Đế, Ta Bà Ha.
(Kinh này đọc 3 biến)
( Mỗi thời Tụng ba biến
Đặng Phước Thọ, Trừ Tai Nạn )
Mười Hai Lời Nguyện Lớn Của
ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy)
Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy)
Nam mô trụ Ta bà U minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)
Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện. (1 lạy)
Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)
Nam mô Đại từ bi, Năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)
Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (1 lạy)
Nam mô vọng Nam nham cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa, giải thoát nguyện. (1 lạy)
Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sanh nguyện. (1 lạy)
Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp diễn Tây Phương nguyện (1 lạy)
Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. (1 lạy)
Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát (3 lần 3 lạy)
CỬ TÁN
Quán Âm Đại Sĩ,
Phổ hiệu Viên Thông,
Thập nhị Đại nguyện thệ hoằng thâm,
Khổ hải phiếm từ phong,
Phổ tế tâm dung,
Sát sát hiện vô cùng,
Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma ha tát (3 lần 3 lạy)
Mười Điều Nguyện Vương Của
ĐỨC ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Đệ tử chúng đẳng
Tùy thuận tu tập
Phổ Hiền Bồ Tát
Thập chủng đại nguyện:
1. Nhứt giả lễ kính chư Phật
2. Nhị giả xưng tán Như Lai
3. Tam giả quảng tu cúng dường
4. Tứ giả sám hối nghiệp chướng
5. Ngũ giả tùy hỉ công đức
6. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
7. Thất giả thỉnh Phật trụ thế
8. Bát giả thường tùy Phật học
9. Cửu giả hằng thuận chúng sanh
10. Thập giả phổ giai hồi hướng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here